Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 359-364


ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА НОСИВОСТИ КРУЖНИХ CFT СТУБОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 4
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.048
UDK: 624.166:624.016
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костић, Светлана М.; Лазовић, Марија; Деретић-Стојановић, Биљана; Стошић, Саша
 
 Резиме:
 У раду је приказана упрошћена метода прорачуна кружних спрегнутих CFT стубова према важећем европском стандарду за прорачун спрегнутих конструкција од челика и бетона – Еврокоду 4. Провера и контрола носивости попречног пресека спрегнутог стуба се заснива на контроли граничних стања и одређивању N-M интеракционе криве. За осам попречних пресека кружних челичних профила који се најчешће примењују у пракси, конструисане су континуалне криве интеракције. Такође, за изабране профиле извршено је варирање класе бетона и класе челика. Приказане криве интеракције су погодне за практичну примену будући да поједностављују прорачун и избор димензија челичног пресека и класе челика и бетона код кружних спрегнутих CFT стубова.
 
 Кључне речи:
 CFT стубови, криве интеракције, Еврокод 4