Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 359-364


PARAMETARSKA ANALIZA NOSIVOSTI KRUŽNIH CFT STUBOVA PREMA EVROKODU 4
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.048
UDK: 624.166:624.016
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostić, Svetlana M.; Lazović, Marija; Deretić-Stojanović, Biljana; Stošić, Saša
 
 Rezime:
 U radu je prikazana uprošćena metoda proračuna kružnih spregnutih CFT stubova prema važećem evropskom standardu za proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Evrokodu 4. Provera i kontrola nosivosti poprečnog preseka spregnutog stuba se zasniva na kontroli graničnih stanja i određivanju N-M interakcione krive. Za osam poprečnih preseka kružnih čeličnih profila koji se najčešće primenjuju u praksi, konstruisane su kontinualne krive interakcije. Takođe, za izabrane profile izvršeno je variranje klase betona i klase čelika. Prikazane krive interakcije su pogodne za praktičnu primenu budući da pojednostavljuju proračun i izbor dimenzija čeličnog preseka i klase čelika i betona kod kružnih spregnutih CFT stubova.
 
 Ključne reči:
 CFT stubovi, krive interakcije, Evrokod 4