Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 353-358


ELASTO-PLASTIČNA ANALIZA SAVIJENOG ČELIČNOG ANKERA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.047
UDK: 624.166.4:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rind, Anzelm; Milašinović, Dragan D.; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U obom radu je urađena numerička analiza savijenog čeličnog ankera primenom metoda konačnih elemenata. Cilj ove analize je bio numerička potvrda eksperimentalnih rezultata. Eksperimenti su izvedeni u laboratoriji na Građevinskom Fakultetu u Subotici na različito oblikovanim zategnutim čeličnim ankerima. Postepenim nanošenjem opterećenja praćena je pojava plastifikacije u pojedinim delovima ankera.
 
 Ključne reči:
 Eksperimentalno-numerička analiza, anker, plastifikacija