Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 331-337


JEDNOSTAVAN MODEL ZID-KRUTA TAVANICA-TLO ZA PREDVIĐANJE VIBRACIJA OD SAOBRAĆAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.044
UDK: 656.1:534.13
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petronijević, Mira; Kovačević, Dragan; Nefovska Danilović, Marija
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazan je jednostavan model zid-kruta tavanica-tlo za proračun vertikalnih vibracija zgrada od saobraćaja. Zid je modeliran spektralnim elementima, uticaj krute tavanice uzet u obzir preko inercijalnih sila, dok je za dinamičku krutost temelja na poluprostoru usvojen izraz predložen u literaturi. Na osnovu toga je napravljen je program u Matlab-u. Rezultati numeričke simulacije su upoređeni sa rezultatima koji su dobijeni merenjem vibracija od saobraćaja na tri zgrade različite spratnosti. Na osnovu toga su izvedeni određeni zaključci.
 
 Ključne reči:
 Vertikalne vibracije zgrada od saobraćaja, spektralni elementi, numerički model, verifikacija modela