Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 339-345


NELINEARNA ANALIZA AB NOSAČA PRIMENOM PROGRAMSKOG PAKETA ANSYS
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.045
UDK: 624.072.2:517.988
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Maslak, Emir; Sadović, Enis
 
 Rezime:
 Najprostiji statički sistem koji se primenjuje u konstrukterstvu i danas (mostovi, industrijski objekti velikih raspona) je prosta greda. Takvi betonski nosači su uglavnom opterećeni kontinualnim jednakoraspodeljenim opterećenjem, ali se neretko dešava da se na njih prenose velika koncentrisana opterećenja. To su mesta velike koncentracije napona koje izazivaju nekad negativne posledice u konstrukciji ukoliko se ne predvide. Analizom nosača putem programskog paketa ANSYS i njenim modeliranjem koristeći metodu konačnih elemenata (FEM), dobija se detaljniji prikaz uticaja tačkastog opterećenja na jedan betonski gredni nosač. U radu je uvedena nelinearnost konstrukcije kao fenomen u fizičkom ponašanju. Nelinearno ponašanje konstrukcije mora se uzeti u obzir kad naponi u nekom delu konstrukcije prekorače granicu proporcionalnosti (materijalna nelinearnost) ili kada deformacije na nosaču dostignu tu vrednost da njihova veličina ima značajan uticaj na promenu naponsko-deformacijskog stanja konstrukcije (geometrijska nelinearnost). Problem koji se analizira u ovom zadatku je uporedna analiza naponskog stanja, deformacija i ostalih rezultata za tri modela armirano betonskog nosača statičkog sistema proste grede. Akcenat je na razliku u odgovoru konstrukcije usled linearnog i nelinearnog proračuna i načinu modeliranja armature.
 
 Ključne reči:
 AB greda, nelinearna analiza, naponsko stanje, pukotine, deformacije