Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 339-345


НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА АБ НОСАЧА ПРИМЕНОМ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА ANSYS
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.045
UDK: 624.072.2:517.988
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маслак, Емир; Садовић, Енис
 
 Резиме:
 Најпростији статички систем који се примењује у конструктерству и данас (мостови, индустријски објекти великих распона) је проста греда. Такви бетонски носачи су углавном оптерећени континуалним једнакорасподељеним оптерећењем, али се неретко дешава да се на њих преносе велика концентрисана оптерећења. То су места велике концентрације напона које изазивају некад негативне последице у конструкцији уколико се не предвиде. Анализом носача путем програмског пакета ANSYS и њеним моделирањем користећи методу коначних елемената (FEM), добија се детаљнији приказ утицаја тачкастог оптерећења на један бетонски гредни носач. У раду је уведена нелинеарност конструкције као феномен у физичком понашању. Нелинеарно понашање конструкције мора се узети у обзир кад напони у неком делу конструкције прекораче границу пропорционалности (материјална нелинеарност) или када деформације на носачу достигну ту вредност да њихова величина има значајан утицај на промену напонско-деформацијског стања конструкције (геометријска нелинеарност). Проблем који се анализира у овом задатку је упоредна анализа напонског стања, деформација и осталих резултата за три модела армирано бетонског носача статичког система просте греде. Акценат је на разлику у одговору конструкције услед линеарног и нелинеарног прорачуна и начину моделирања арматуре.
 
 Кључне речи:
 АБ греда, нелинеарна анализа, напонско стање, пукотине, деформације