Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 331-337


ЈЕДНОСТАВАН МОДЕЛ ЗИД-КРУТА ТАВАНИЦА-TЛO ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ВИБРАЦИЈА ОД САОБРАЋАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.044
UDK: 656.1:534.13
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петронијевић, Мира; Ковачевић, Драган; Нефовска Даниловић, Марија
 
 Резиме:
 У овом раду приказан је једноставан модел зид-крута таваница-тло за прорачун вертикалних вибрација зграда од саобраћаја. Зид је моделиран спектралним елементима, утицај круте таванице узет у обзир преко инерцијалних сила, док је за динамичку крутост темеља на полупростору усвојен израз предложен у литератури. На основу тога је направљен је програм у Matlab-у. Резултати нумеричке симулације су упоређени са резултатима који су добијени мерењем вибрација од саобраћаја на три зграде различите спратности. На основу тога су изведени одређени закључци.
 
 Кључне речи:
 Вертикалне вибрације зграда од саобраћаја, спектрални елементи, нумерички модел, верификација модела