Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 123-128


DETEKCIJA PRSLINA U ARMIRANO BETONSKIM GREDNIM ELEMENTIMA POMOĆU PIEZOELEKTRIČNIH SENZORA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.015
UDK: 539.421:624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marković, Nemanja; Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Velimirović, Nikola
 
 Rezime:
 Detekcija prslina kod armirano betonskih (AB) grednih elemenata pomoću nedestruktivnih metoda je veoma zahtevan zadatak zbog fizičko-mehaničkih osobina materijala. Prsline u betonu mogu da nastanu zbog više razloga, koji mogu da se grupišu u mehaničko opterećenje ili uticaje spoljašnje sredine. Određivanje tačnog uzroka nastanka prslina, broja prslina, njihove orjentacije i mesta nastanka u mnogim slučajevima je gotovo nemoguće. Detekcija prslina u AB pomoću piezoelektričnih senzora, a na bazi propagacije talasa, je jedna od nedestruktivnih metoda koja je predstavljena u ovom radu. Principi iprimena ove aktivne metode monitoringa AB konstrukcija je prikazana u ovom radu. Modeliranje metoda detekcije oštećenja pomoću metode konačnih elemenata (MKE) je veoma bitna za numeričku simulaciju ovog problema.
 
 Ključne reči:
 Monitoring, piezoelektrični senzori, armirani beton, prsline, metod konačnih elemenata.