Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 117-122


EKSPERIMENTALNA ANALIZA SMIČUĆE NOSIVOSTI GREDA I PRIMJENA STM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.014
UDK: 624.072.2.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Sinđić-Grebović, Radmila
 
 Rezime:
 Rezultati eksperimentalnih ispitivanja smičuće nosivosti greda iskorišćeni su za analizu nosivosti greda primjenom Strut-and-Tie Model (STM). Ispitivanja su obavljena na gredama od betona normalne i visoke čvrstoće. U eksperimentalnom ispitivanju mjerene su deformacije betona u D-regionu, i proračunati odgovarajući naponi. Proučava se veza između deformacija i napona u isprskalom betonu koja može poslužiti za proračun nosivosti elemenata STM i analizira uticaj klase betona na efektivnu čvrstoću.
 
 Ključne reči:
 Eksperiment,Strut-and-Tie Model, smicanje, čvrstoća pritisnutog štapa