Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 75-80


SPREGNUTE KONSTRUKCIJE TIPA DRVO-BETON IZLOŽENE VISOKOCIKLIČNOM ZAMORNOM OPTEREĆENJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.007
UDK: 624.011.1:624.01.46
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Cvetković, Radovan; Stojić, Dragoslav; Marković, Nemanja
 
 Rezime:
 Grede dobijene sprezanjem drveta i betona predstavljaju inovativne konstrukcijske elemente koji su poslednjih decenija predmet istraživanja zbog njihovih atraktivnih mehaničkih svojstava i mogućnosti rešenja različitih problema prilikom sanacija i rekonstrukcija objekata građenih u drvetu. Sreću se u novim konstrukcijama poslovnih i stambenih objekata, ali sve više i u konstrukcijama drvenih mostova većih raspona. Ponašanje spregnutih greda tipa drvo-beton pod statičkim, kratkotrajnim ili dugotrajnim opterećenjem, predmet je stalnog istraživanja, u cilju potvrđivanja, proširenja, poboljšanja postojećih saznanja i računskih modela. Kada je u pitanju dinamičko opterećenje, može se reći da su ta nastojanja skromna, posebno kada je u pitanju visokociklično zamorno opterećenje, tako karakteristično za mostove. Ovaj rad daje informacije o parametrima koji definišu visokociklično zamorno opterećenje, u opštem smislu i o parametrima koji opisuju moguća ponašanja spregnutih konstrukcija tipa drvo-beton izloženih visokocikličnom zamornom opterećenju. Određeni numerički i analitički modeli čelika, betona i spojnih sredstava, separatno izloženih visokocikličnom zamornom opterećenju biće predstavljeni u ovom radu, takođe.
 
 Ključne reči:
 Spregnute konstrukcije tipa drvo-beton, visokociklično zamorno opterećenje.