Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 67-73


NDT I RBI U FUNKCIJI GUBITKA INTEGRITETA OPREME POD PRITISKOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.006
UDK: 620.179.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Vujadin; Bulatović, Srđan; Aleksić, Bojana; Milović, Ljubica
 
 Rezime:
 U radu su dati primeri gubitka integriteta konstrukcija posuda pod pritiskom i cevovoda izazvanih greškama u osnovnom materijalu i zavarenim spojevima nastalim još u vreme izrade konstrukcije ili u toku eksploatacije, koje nisu na vreme otkrivene ili nisu na vreme sanirane, a mogu se pripisati neadekvatnoj prevenciji u sistemu održavanja. Praćenje ponašanja ovakvih konstrukcija u eksploataciji obezbeđuje se svakodnevnim vizuelnim pregledima, a po potrebi i ispitivanjima metodama bez razaranja (IBR) u korelaciji tehnike inspekcije bazirane na riziku (RBI) za najopterećenije delove konstrukcije, a sve u funkciji prevencije gubitka integriteta. Dati pristup se može primeniti za različite tipove sličnih konstrukcija, a njegova primena u preventivnom održavanju bi doprinela produženju radnog veka konstrukcija posuda pod pritiskom i cevovoda.
 
 Ključne reči:
 Ispitivanje bez razaranja (IBR), Inspekcija bazirana na riziku (RBI), gubitak integriteta, Oprema podpritiskom