Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 49-62


ODREĐIVANJE GRANIČNOG OPTEREĆENJA STATIČKI NEODREĐENIH REŠETKASTIH NOSAČA
 
UDK: 624.042.2 : 624.072.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Žarko Petrović, Bojan Milošević, Branko Popović
 
 Rezime:
 U radu je prikazan postupak proračuna graničnog opterećenja elasto-plastičnih rešetkastih nosača izloženih dejstvu proporcionalog opterećenja koje se postepeno povećava sve do formiranja mehanizma loma. Proračun je baziran na primeni statičke i kinematičke teoreme granične analize koje predstavljaju osnovu granične analize konstrukcija kojima se na brz i efikasan način dolazi do veličine graničnog opterećenja. Primena ovih teorema je prikazana na primerima rešetkastih nosača opterećenih jedno i dvoparametarskim opterećenjem.
 
 Ključne reči:
 Granično opterećenje, statička teorema, kinematička teorema.