Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 63-77


ANALIZA POJAVE PLASTIČNOG LOMA U STENSKOJ MASI UZ TUNELSKI OTVOR
 
UDK: 624.121 : 539.42 : 519.61
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljiljana Tadić
 
 Rezime:
 Prilikom iskopa u stenskoj masi dolazi do promene naponskog stanja, odnosno do koncentracije napona oko konture iskopa. U radu se prikazuje postupak proračuna zona plastifikacije u neposrednoj okolini nepodgrađenog tunelskog iskopa. Proračun je sproveden primenom program Phase 2 koji se bazira na Metodi konačnih elemenata u koju je integrisan Hoek – Brown – ov kriterijum loma. Primenom programa RocLab izračunata je istovremeno deformabilnost i čvrstoća stenske mase, dok je gruba procena deformacija (prečnik plastifikovane zone i konvergencija konture iskopa) izvršena primenom programa Rocsupport. Postupak proračuna je prikazan na primeru putnog tunela, kružnog poprečnog preseka, sa dve saobraćajne trake. Ovakav način modeliranja je od značaja jer pruža uvid u ponašanje stenske mase, odnosno tunelskog otvora, u svim fazama iskopa. Drugim rečima, rezultati ovakve analize stabilnosti ukazuju na područja u kojima se može očekivati plastični lom stenskog materijala, odnosno na mesta na kojima treba preduzeti odgovarajuće mere osiguravanja tunelskog iskopa.
 
 Ključne reči:
 Tunelski iskop, stenska masa, Metod konačnih elemenata, kriterijum loma.