Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 49-62


ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА СТАТИЧКИ НЕОДРЕЂЕНИХ РЕШЕТКАСТИХ НОСАЧА
 
UDK: 624.042.2 : 624.072.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Жарко Петровић, Бојан Милошевић, Бранко Поповић
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак прорачуна граничног оптерећења еласто-пластичних решеткастих носача изложених дејству пропорционалог оптерећења које се постепено повећава све до формирања механизма лома. Прорачун је базиран на примени статичке и кинематичке теореме граничне анализе које представљају основу граничне анализе конструкција којима се на брз и ефикасан начин долази до величине граничног оптерећења. Примена ових теорема је приказана на примерима решеткастих носача оптерећених једно и двопараметарским оптерећењем.
 
 Кључне речи:
 Гранично оптерећење, статичка теорема, кинематичка теорема.