Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 35-47


ANALIZA GRANIČNE NOSIVOSTI KONTINUALNIH NOSAČA PRIMENOM PRINCIPA VIRTUELNOG RADA
 
UDK: 624.072.2 : 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bojan Milošević, Marina Mijalković, Ţarko Petrović, Mirza Hadzimujović
 
 Rezime:
 U radu je prikazan postupak proračuna graničnog opterećenja primenom principa virtuelnog rada (osnovna energetska jednačina), jednog od osnovnih principa mehanike, koji je našao široku primenu i u teoriji plastičnosti. Metoda je predstavljena kao postupni i direktni postupak, na primeru kontinualnog nosača izloženog dejstvu koncentrisanih sila. Prednost postupne metode u odnosu na direktnu metodu je u tome što ona omogućava praćenje formiranja plastičnih zglobova usled proporcionalog povećavanja opterećenja kao i određivanje uglova obrtanja – rotacija poprečnih preseka u kojima je došlo do formiranja plastičnih zglobova.
 
 Ključne reči:
 Virtuelni rad, direktna metoda, postupna metoda, granično opterećenje.