Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36
 
DOI:10.14415/zbornikGFS36
ISSN:0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2019.
Tiraž:200
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
SPEKTRALNA ANALIZA DVO FREKVENTNOG ODZIVA 1D MODELA U INTERAKCIJI SA FUNKCIJOM PRENOSA „ODZIV – POBUDA”
DOI:10.14415/zbornikGFS36.01
UDK:004.942:531.3
Miličić, Ilija M. ; Kekanović, Milan; Aladžić, Viktorija
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019. god., str. 9-21
HARMONIJSKA ANALIZA TRO FREKVENTNOG ODZIVA SA GLEDIŠTA BROJA ČLANOVA REDA „FFT” TRANSFORMACIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS36.02
UDK:004.942:531.3
Miličić, Ilija M. ; Kekanović, Milan; Aladžić, Viktorija; Miličić, Ivana I.
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019. god., str. 23-37
PRIMENA BIMA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA
DOI:10.14415/zbornikGFS36.03
UDK:004:624+69
Jovanov, Aleksandra; Peško, Igor; Mučenski, Vladimir; Šešlija, Miloš; Bibić, Dragana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019. god., str. 39-51
HRONOLOGIJA IZBORA KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE REPUBLIKE SRBIJE
DOI:10.14415/zbornikGFS36.04
UDK:528.235(497.11)
Gučević, Jelena; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Miljković, Stefan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019. god., str. 53-67