Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019.god., str. 23-37


HARMONIJSKA ANALIZA TRO FREKVENTNOG ODZIVA SA GLEDIŠTA BROJA ČLANOVA REDA „FFT” TRANSFORMACIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.02
UDK: 004.942:531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M. ; Kekanović, Milan; Aladžić, Viktorija; Miličić, Ivana I.
 
 Rezime:
 U ovom radu je 1D dinamičkom modelu sa otporom podloge, nametnuta pobuda sa tri učestanosti amplituda pomeranja pri čemu su dve amlitude sa učestanostima u rezonantnom području. Ako je spoljašnja pobuda tretirana kao kontinualna periodična realna funkcija sa dve promenljive (osnovni period oscilovanja – prva i odnos učestanosti spoljašnje pobude i odziva modela – druga) onda možemo konačno rešenje kretanja 1D modela prikazati u konjugovano kompleksnom obliku. Primenjujući algoritme FFT sa aplikacijom MathCAD, tretirane amplitude pomeranja u frekventnom i vremenskom domenu respektuju preslikavanje predloženo funkcijom prenosa (I.M.Miličić, 2015) i sa manjim brojem članova reda. Računarskim simulacijama potvrđeno je da se harmonijski odziv sistema 1D dinamičkog modela može uspešno modelirati na osnovu ovde pokazanog ekvivalentnog rešenja.
 
 Ključne reči:
 Dinamički 1D model, harmonijska analiza, ekvivalentno modeliranje, funkcija prenosa.