Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 497-504


АНАЛИЗА НУМЕРИЧКИХ ИНДИКАТОРА ЕКОЛОШКИХ УСЛОВА КОМПЛЕКСА "BELVIL" ПРИМЕНОМ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.48
UDK: 692.415:712.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стевић, Драган; Милошевић, Мимица; Милошевић, Душан; Симјановић, Душан
 
 Резиме:
 У условима прогресивних технолошких достигнућа, савремено планирање непрекидно трага за но-вим иновативним методама квалита- тивних просторних процена. Као једна од мера за обезбеђивање услова за адаптацију урбаних средина на кли- матске промене, све више се приме-њује изградња зелених кровова. Циљ рада јесте да анализом нумеричких индикатора еколошких услова на примеру комплекса „Белвил“ у Блоку 67 укаже на могућност развоја зеле-них кровова у циљу унапређења еколошких и функционалних перфор-манси. Нумерички индикатори добије-ни су мерењем потенцијално зелених кровова и зелених површина на косим дигиталним аерофотограметријским снимцима високих резолуција, и на основу података из Урбанистичког плана и Главног пројекта насеља.
 
 Кључне речи:
 зелени кровови, дигитална фотограметрија, нумери- чки индикатори, екологија