Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 473-483


ПРОСТОРНИ МОНИТОРИНГ ЧЕТВРТОГ СЕКТОРА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.46
UDK: 543.3(285)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 У раду је представљена кампања мерења у трајању од једног дана дуж обале четвртог сектора језера Палић. Сврха организованих мерења је била да се обезбеди боље разумевање просторних промена квалитета воде. Мерена су четири параметра квалитета воде (електрична проводљивост, температура воде, растворени кисеоник, pH вредност) на 18 локација, што је резултовало са укупно 72 измерена податка. Формирани сет података је подвргнут елементарној анализи и анализи груписања података. Примењена методологија је дала резултате помоћу којих је могуће идентификовати две, а можда и три групе места узорковања. Прва група обухвата потез обале у непосредној близини пољопривредних земљишта, док друга група обухвата локације у непосредној близини љутских активности. Трећа (опциона) група обухвата локације узорковања које се могу сврстати у било коју од прве две групе. Ове локације се могу окарактерисати као места са умереном љутском активношћу.
 
 Кључне речи:
 мерења,квалитет воде, анализа груписања података, језеро Палић