Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 185-191


ПРОРАЧУН АКСИЈАЛНЕ НОСИВОСТИ МЕГА ШИПОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.16
UDK: 624.154(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Обрадовић, Никола; Марјановић, Милош; Пујевић, Вељко; Вукићевић, Мирјана
 
 Резиме:
 У раду је приказан кратак преглед одредби Еврокода 7 за прорачун аксијалне носивости шипова. Дате су смернице и препоруке за прорачун aксијалне носивости утиснутих МЕГА шипова у складу са изабраним прорачунским приступом према националном прилогу за Еврокод 7 (Део 1) у Србији и специфичностима технологије извођења. Приказана је упоредна анализа прорачуна прогнозне носивости МЕГА шипова према Еврокоду 7 и ранијем Правилнику о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката, заснованом на теорији допуштених напона, на примеру санације темеља стамбене зграде у Земуну. Добијени резултати потврђују адекватност изабраног прорачунског приступа у националном прилогу и предложених смерница за прорачун носивости МЕГА шипова.
 
 Кључне речи:
 Еврокод 7, МЕГА шип, носивост шипова, санација темеља