Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 65-78


НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ОДГОВОРА АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ОКВИРА У ПОЖАРУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.06
UDK: 624.012.45.042.5:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џолев, Игор; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 Армиранобетонске (АБ) конструкције показују сложено понашање када су изложене пожару. Значајно термичко дејство изазива промене у микроструктури материјала и термичко-хидрално-механичким својствима, у зависности од брзине загревања, влажности, граничних услова, геометрије и димензија загреваног елемента, типа оптерећења, хемијско-физичких интеракција итд. Опсежна експериментална истраживања материјала омогућила су развој математичких модела и нумеричких процедура, који, у одређеној мери, могу адекватно да обухвате понашање конструкција у условима пожара. Смернице за напредно моделирање предложене су у стандардима, попут Еврокода. На основу ових претпоставки и претходних напора других истраживача, развијен је нумерички модел у програму на бази методе коначних елемената (МКЕ) ANSYS. Моделом се обухватају температурно зависна физичка, термичка и механичка својства материјала и спроводи се нелинеарни пренос топлоте и структурална анализа, чиме се симулира одговор АБ оквира изложеног стандардном пожарном дејству. Експлицитним моделирањем бетона и челичне арматуре омогућено је праћење развоја температуре посебно у бетонским и челичним елементима, затим деформација, пресечних сила и напона и дилатација у арматурним шипкама, пружајући опсежан увид у структурално понашање и на глобалном и на локалном нивоу. Посебан акценат је дат на утицај пожарног сценарија на понашање АБ оквира.
 
 Кључне речи:
 пожарна отпорност, пренос топлоте, пожарна анализа конструкција, нумеричко моделирање