Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019.год., стр. 61-70


ПРЕДАВАЊE ПРОЈЕКТОВАЊА_ЈЕДНА МЕТОДОЛОШКА ЦРТИЦА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.05
UDK: 371.3:72
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грбић, Милена
 
 Резиме:
 Пројектовање у архитектури је сложен процес. Често архитекти, у покушају објашњења пројектантских корака и одлука, дају одговоре који нису истинит опис њихових посту-пака, често се позивајући на чист осећај или интуицију. Оно што може бити експлицитно дискутовано од стране пројектанта, најмање је значајан део процеса пројектовања. Оно што се прећуткује представља методологију пројектовања. Овај рад тежи да демистификује процес архитектонског пројектовања кроз једну визију извођења наставе и приближавања пројектовања студен-тима који се са њим први пут сусрећу. Kроз пажљиву анализу савремене литературе и инкорпо-рацију егзактних резултата, тести-рана је једна методолошка цртица предавања пројектовања.
 
 Кључне речи:
 едукација у архитек-тури, апстракција, контекст, тема