Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019.god., str. 61-70


PREDAVANJE PROJEKTOVANJA_JEDNA METODOLOŠKA CRTICA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.05
UDK: 371.3:72
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grbić, Milena
 
 Rezime:
 Projektovanje u arhitekturi je složen proces. Često arhitekti, u pokušaju objašnjenja projektantskih koraka i odluka, daju odgovore koji nisu istinit opis njihovih postu-paka, često se pozivajući na čist osećaj ili intuiciju. Ono što može biti eksplicitno diskutovano od strane projektanta, najmanje je značajan deo procesa projektovanja. Ono što se prećutkuje predstavlja metodologiju projektovanja. Ovaj rad teži da demistifikuje proces arhitektonskog projektovanja kroz jednu viziju izvođenja nastave i približavanja projektovanja studen-tima koji se sa njim prvi put susreću. Kroz pažljivu analizu savremene literature i inkorpo-raciju egzaktnih rezultata, testi-rana je jedna metodološka crtica predavanja projektovanja.
 
 Ključne reči:
 edukacija u arhitek-turi, apstrakcija, kontekst, tema