Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 887-901


ФЕНОМЕН ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.082
UDK: 712.5(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
 
 Резиме:
 У оквиру рада приказано је истраживање које се бави феноменом воде на територији града Суботице, односно местима сећања, симболима и обележјима воде као кључног елемента у јавном простору. Предмет истраживања у ширем смислу јесте култура сећања једног града на сопствени настанак, која се манифестује у памћењу појединца и група, и у архитектури и урбанизму града као материјалном изразу друштвеног живота. Кроз истраживачки процес потврђена је повезаност архитектуре, урбаног морфоса и колективног сећања становника. Такође, утврђено је да је фактор воде један од најзначајнијих чинилаца који је утицао на просторну диспозицију градске структуре. Због недостатка активне политике јавља се сумња да ће ова повезаност бити заборављена, те се указује да је неопходно редефинисати градски идентитет Суботице, односно базирати га истовремено на колективним сећањима људи и материјалном, односно нематеријалном културном наслеђу, кроз процес савремене креативности.
 
 Кључне речи:
 урбана структура, град, сећање, памћење, вода