Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 53-64


О ПРОМЕНИ ВРЕДНОСТИ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА НАКОН ВЕЛИКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.005
UDK: 725/728
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Куртовић Фолић, Нађа; Живаљевић Luxor, Наташа; Пастернак, Хартмут
 
 Резиме:
 Последњих деценија, очување баштине проширено је на веома разноврсне области изградње, укључујући индустријско наслеђе, бројне облике становања (не само репрезентативне!) и друге различите врсте зграда. Постоји очигледна тенденција да се заштити значајно наслеђе развоја глобалне цивилизације. Као "млађи" примери наслеђа, такви објекти су погоднији и подлоţнији великим интервенцијама и модернизацији. На тај начин очуване и обновљене зграде обогаћују културну слику и начин ţивота града. Посматрано на овај начин, очување наслијеђа је један од битних делова модернизације и идентификације друштвеног идентитета. Заједница се идентификује са очуваном баштином и подрţава различите идеје о томе како је представити и искористити. Осећај да њихова заштита имплицира и значајна ограничења у манифестацији облика и особина је нешто о чему се расправља на међународном плану. Такав приступ, међутим, постаје све флексибилнији, посебно од почетка 21. века. Поставља се питање шта се дешава са првобитно утврђеним вриједностима културних добара које су измењене великим интервенцијама? Да ли је обавезно поново проценити и одредити новостворену вредност? Да ли треба да се сачека да се створи одређена историјска дистанца како би се поново успоставила вредност, или колико дуго треба да се утврди да ли су интервенције створиле нову вредност целине која чини културно добро и интервенције у њему и са њом? Број питања је велики, а искуство потребе за поновном проценом је још увек врло скромно. То је процес који се стално освеţава новим идејама, техникама, технологијама и прати цивилизацијски развој друштва у којем се догађаји одвијају. Много начина да се подстакне даље истраţивање о овој теми тек се отвара.
 
 Кључне речи:
 градитељско наслеђе, велике интервенције, поновна процена, нове технологије