Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 349-357


УГАО УНУТРАШЊЕГ ТРЕЊА ТЛА И СТЕНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.034
UDK: 624.131
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган
 
 Резиме:
 При истраживању тла и стенске масе један од основних параметара који се одређују је угао унутрашњег трења. Угао трења земљишта је параметар јачине чврстоће земљишта. Његова дефиниција је изведена из критеријума лома. Mohr-Coulomb-а и користи се за описивање отпора смицања смицања тла уз нормалан ефективни напон. У равни напона смицања-ефективног нормалног напрезања, угао трења земљишта је угао нагиба у односу на хоризонталну осу линије отпорности на смицање Mohr-Coulomb. У овом раду се приказују вредности угла унутрашњег трења које су добијене на основу истраживања и испитивања ин ситу и које представљају велику помоћ пројектантима.
 
 Кључне речи:
 тло, стенска маса, угао унутрашњег трења