Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017.год., стр. 67-85


ИЗГРАДЊА ПОЉОЗАШТИТНИХ ШУМСКИХ ПОЈАСЕВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.005
UDK: 630*266:332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трифковић, Милан; Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 Глобална разматрања угрожености земљишта различитим деградационим процесима, показују да су значајне површине, не само у ародним и пустињским деловима света, него и широм Европе, у већој или мањој мери захваћене еолском ерозијом. Спроведене анализе и процене показале су да еолска ерозија у Европи угрожава укупно око 42 милиона хектара земљишта (European Environment Agency-EEA, 2000). Еолска ерозија је нарочито изражена у равничарским пределима, у којима је основна привредна делатност пољопривреда. Војводина, на основу својих природних карактеристика, налази се у зони умерених и средњих интензитета еолске ерозије, али уз потенцијално висок до врло висок ризик од настанка и интензивирања ерозионих процеса изазваних људским деловањем. Пољозаштитни шумски појасеви у поступку комасације, као биолошки вид борбе против еолске ерозије, представљају предмет истраживања овог рада, са циљем да се утврди одступање између пројеката пољозаштитних шумских појасева и реализованог стања на терену. Самим тим, у раду ће бити презентоване карактеристике одабраних пољозаштитних шумских појасева, прво пројектно, а затим и приказ тренутног стања на терену.
 
 Кључне речи:
 еолска ерозија, пољозаштитни шумски појасеви, комасација