Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 853-860


ТЕШКОЋЕ У ПРОЦЕСУ РЕСТАУРАЦИЈЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ПРИМЕРИМА У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.090
UDK: 72.02:69.059.25(497.113Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алаџић, Викторија
 
 Резиме:
 Циљ истраживања приказаног у овом раду је да се наведу проблеми у процесу рестаурације споменика културе у Србији, са посебним освртом на ситуацију у Суботици. Градитељско наслеђе као значајан елеменат идентитета и локалне културе нема примарно место у процесу вредновања људских потреба у Србији. Ситуација је посебно тешка у случају споменика културе који су изграђени на прекретници XIX-тог у XX-ти век. Њихов значај често остаје непризнат, не сматрају се довољно“старим“, нити су третирани као вредно архитектонско наслеђе. Радови који се изводе на њима не поштују оригиналне техника рада и занатске вештине који су примењене при изградњи ових објеката, већ се употребљавају савремени материјали и технике рада. Постоји више разлога за ове недостатке о којима ће се расправљати у овом раду.
 
 Кључне речи:
 споменици културе, рестаурација, очување, архитектура, Суботица