Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 841-852


НОВИ ПРИСТУПИ ЗАШТИТИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ АРХИТЕКТУРЕ У ОКВИРУ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА ВИМИНАЦИЈУМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.089
UDK: 904:72"652"(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Марко
 
 Резиме:
 Археолошки парк Виминацијум налази се у близини ушћа реке Млаве у Дунав, код данашњег Костолца, 12 км од Пожаревца. Виминацијум је био највеће градско насеље у Горњој Мезији и значајан војни центар. Римски војни логор и град настали су у I веку и трајали су до почетка VII века, био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње Мезије. О интензивној градитељској делатности сведочи велики број откривених грађевина, како монументалних, тако и разних грађевина које су уз њих касније прикључене или их пресецају и наслојавају. Циљ рада је да се кроз критичку анализу и валоризацију укаже на предности и мане појединих приступа заштите и презентације остатака, интеграције старо – ново на археолошком налазишту Виминацијум, као и на другим локалитетима у нашој средини, али и да се препознају елементи које треба уградити у будући однос према заштити и презентацији археолошких локалитета како би се поједини приступи променили и унапредили. Нови приступи морају доследније да прате новије међународне повеље и препоруке и да буду засновани на савременим тенденцијама у заштити, ревитализацији и презентацији археолошких локалитета, што се посебно огледа у доношењу Мастер плана као предуслова деловања, слободнијој примени нових материјала и нових конструктивних структура у заштити и обнови, примени савремених технологија (3D анимације) у презентацији локалитета и слично. Ово истраживање даће значајан допринос објективном и критичком сагледавању главних савремених методолошких приступа и достигнутих резултата у области заштите, ревитализације и презентације археолошког парка Виминацијум, као и будућим приступима на другим археолошким локалитетима у Србији и региону.
 
 Кључне речи:
 Археолошки парк, интегративна заштита, савремена презентација, очување аутентичности, унапређење приступа