Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 793-801


РЕАЛНОСТ СПРОВОЂЕЊА ВЕЛИКИХ РЕГИОНАЛНИХ ПЛАНОВА – ПИРПППБО
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.084
UDK: 711.2(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шећеров, Велимир; Филиповић, Дејан; Радовић, Милан
 
 Резиме:
 Питање реалног дефинисања планских решења и фактичке могућности њихове релизације је и основна дилема сваког стратешког документа. Успостављање добрих механизама имплементације основни је предуслов за то. Њихово устројство је могуће унутар самог плана (планска имплементација) или након његовог усвајања после одређеног временског периода преиспитивања решења (постпланска имплементација). Регионални просторни планови имају карактер стратешког плана са накнадно прецизираним мерама и инструментима спровођења (по Закон о планирању и изградњи, након годину дана). У раду је дат пример оваквог документа који је рађен половином 2016. године за Регионални просторни план Подунавско Браничевског управног округа (РПППБО). У Програму имплементације РПППБО разрађени су стратешки приоритети који се реализују или њихова реализација започиње до 2020. године и утврђени су стратешки приоритети који се, из различитих разлога, не разрађују у овом програму, они који су завршени или они на основу којих је могуће размишљати о иновирању РПППБО. Програмом имплеменатције РПППБО утврђени су показатељи просторног развоја који ће бити основа за израду годишњих извештаја о остваривању овог регионалног просторног плана. Приликом израде Програма имплементације РПППБО јасно се указала чињеница да се поједина планска решења и стратешки приоритети налазе у позицији суочавања са могућностима промена (институционалних, социо-економских, финансијских и др.) те да њихово остварење може да буде модификовано, успорено или одложено ради тога. Неки државни пројекти могу да у међувремену буду обустављени, од неких се одустало, док су поједини одложени за будући плански хоризонт. Велики број актера, са општим и секторским стратегијама, плановима и програмима, усложњавају остварење бројних активности и пројеката, поготово ако се узме у обзир недовољна хоризонтална и вертикална координација међу њима. Коначно, РПППБО пружа на крају табеларни приказ јасно програмираних пројеката за наредни петогодишњи период, мета инидкаторе за његово праћење и формат годишњих извештаја реализације плана.
 
 Кључне речи:
 програм имплементације, регионални просторни план, реалност, стратегија, програмирање пројеката