Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 767-774


УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЕСТА ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ У УНУТАРБЛОКОВСКИМ ПРОСТОРИМА Студија случаја: блокови на подручју Лимана I и II у Новом Саду
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.081
UDK: 711.63:316.334.56
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бркљач, Дијана; Вукајлов, Љиљана; Милинковић, Александра
 
 Резиме:
 Као припадник друштва, сваки појединац је јединка која поред индивидуалног развоја има потребу и за друштвеном припадности, без обзира на доб, пол, економски статус или интересовања. Задовољењем егзистенцијалног минимума, а често и са проширеним садржајима у стамбеним јединицама, појединац је задовољио примарне потребе, након чега је градација у социолошком, културном, психолошком, едукативном и на многим другим нивоима, кључна за здрав просперитет у заједници. Свакодневни сусрет са другим људима омогућава развој друштва, што урбанистички и архитектонски посматрано утиче на велики број чинилаца који воде модерном и здравом развоју насеља. Лимани су делови Новог Сада, настали плански као доказ великог просперитета града, становника и читаве заједнице, као одличан репрезент једног периода и стања свести у другој половини XX века. Карактеристика ових делова јесте висока култура становања, различите поттипологије у стамбеној архитектури, морфолошка генеза слободностојећих и објеката у низу, као и велики број садржаја у приближно правилној, ортогоналној шеми улица. Просторни распоред и организација унутарблоковских целина је условљена урбанистичким концептом оријентације објеката, али је њихова безбедност, опремљеност, атрактивност, целина и старосна категорија могућих корисника, као и одржаваност и посећеност веома различита. У раду ће бити анализирани блокови на подручју Лимана I и II, приближни по величини, облику и садржајима који су у њима заступљени. Изабрани аспекти према којима ће се радити упоредна анализа имају за циљ да прикажу стварно стање и акцентују тренутне проблеме са којима се становници и посетиоци ових блокова сусрећу. Циљ рада је да се формирају адекватна решења која могу да пруже квалитетнији боравак у овим просторима, да омогуће окупљање различитих категорија становника и допринесу постојању већег броја активности што би оплеменило социолошки живот и утицало на квалитет микроамбијената у унутрашњости предметних блокова, на локалном нивоу.
 
 Кључне речи:
 социјализација, унутарблоковски простори, активности на отвореном, Нови Сад