Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 451-459


ПРИМЈЕНА CPR 305/2011 НА БЕТОНСКЕ ПРЕФАБРИКОВАНЕ ЕЛЕМЕНТЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.047
UDK: 624.012.36:006.44
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бајрамовић, Емир; Џидић, Санин
 
 Резиме:
 У овом раду представљен је начин имплементације Регулативе Европског парламента и Савјета о грађевинским производима број 305/2011 за префабриковане бетонске производе. Регулатива дефинише услове за пласман грађевинских производа на унутрашње тржиште Европске уније, као и начине и системе оцјењивања усклађености за демонстрацију сталности карактеристика грађевинских производа. У државама Европске уније, постоје органи за надзор над унутрашњим тржиштем заједнице, чији је основни задатак да контролишу да ли производ и пратећа документација уз тај производ одговарају захтјевима Регулативе. У овом раду фокус је стављен на оцјењивање усклађености префабрикованих бетонских производа у складу са европским хармонизованим стандардима. Задовољавањем захтјева Регулативе и хармонизованих стандарда за префабриковане бетонске производе, производ може бити извезен на тржиште Европске уније.
 
 Кључне речи:
 Регулатива, префабриковани бетонски производи, квалитет, CE ознака