Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 277-286


РЕОЛОШКО-ДИНАМИЧКИ ПАРАМЕТРИ БЕТОНА ДОБИЈЕНИ НЕДЕСТРУКТИВНИМ МЕТОДАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.028
UDK: 624.04.012
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Драган Д., Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Недеструктивни поступци испитивања су драгоцено средство за утврђивање параметара материјала, јер се на истим узорцима могу више пута поновити. Ово је од посебног значаја код конструкција изведених од материјала чија се својства мењају током времена, као што су бетонске, армиранобетонске и претходно напрегнуте конструкције. Одређивање динамичког модула еластичности и резонантне фреквенције акустичним одзивом даје адекватне податке, на којима се управо базира реолошко-динамичка аналогија. Аналогија комбинује реолошко динамички модел и механику оштећења. У оквиру овог приступа функционално су повезани кључни параметри континуума, као што су Поасонов коефицијент и скаларна променљива оштећења. Ултимативна деформација се одређује помоћу секантне везе напон-деформација из механике лома. Резултат аналогног моделирања је радни дијаграм бетона, који је у овом раду утврђен као осредњени на основу више цилиндричних узорака бетона испитаних недеструктивним методама. Овако установљен радни дијаграм је употребљен за анализу ротационог капацитета армиранобетонских греда изложених савијању.
 
 Кључне речи:
 Армиранобетонске конструкције, реолошко-динамичка аналогија, недеструктивни поступци испитивања, модел бетона