Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 149-158


УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДАЛЕКОВОДНОГ СТУБА ПРЕМА СРПСКИМ И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.015
UDK: 624.97:006
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мајсторовић, Дијана; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 Овај рад приказује резултат изучавања домаћих прописа у области пројектовања надземних електроенергетских водова и њихово поређење са Европским стандардима (ЕН). Акценат у раду је стављен на анализу оптерећења стуба као најзначајнијег структуралног елемената електроенергетског вода. Собзиром да наши прописи (Правилник) не разматрају услове оптерећења са комбинованим дејством вјетра на залеђене проводнике, који су обавезни према ЕН,у овом раду је приказан алгоритам прорачуна овог случаја оптерећења. Резултати прорачуна су приказани на решеткастом стубу висине 41.5м.
 
 Кључне речи:
 далеководни стуб, Европски стандарди, Правилник