Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 131-139


СПРЕГНУТИ ЕЛЕМЕНАТИ У УСЛОВИМА ПОЖАРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.013
UDK: 624.016:614.841.33
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Никола; Митковић, Предраг; Нинић, Бојана; Миловановић, Јована; Мирковић, Милица; Петојевић, Зорана; Шумарац, Драгослав; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати симулације дводимензионалних нестационарних температурских поља код често коришћених спрегнутих елемената челик-бетон која настајуу условима пожара. Симулација је базирана на моделу који укључује зависност топлотне проводности и специфичне топлоте материјала од температуре. У анализу је укључено и одређивање поља топлотног флукса које додатно указује на области и геометрију тока топлоте од самог температуског поља. Температурско поље које одговара условима симулације у почетном тренутку је униформно и усвојено према Еврокоду. Услови пожара одговарају стандардној пожарној криви ИСО 834. Симулација је рађена за парцијално убетонирани челични И профил са различитим предложеним варијантама заштите ражличитим материјалима. ФЕМ анализа је извршена у програмском пакету ABAQUS. Резултати радасе могу применити у оптимизацији трошкова система заштите од пожара.
 
 Кључне речи:
 против пожарна заштита, спрегнути елементи, топлотни флукс, температурско поље.