Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 121-130


УПОРЕДНА АНАЛИЗА АРМИРАНО-БЕТОНСКИХ И ЦФТ СТУБОВА У ЗГРАДАРСТВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.012
UDK: 624.971.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Благојевић, Никола; Костић, Светлана; Благојевић, Предраг
 
 Резиме:
 Стубови од армираног бетона се најчешће примењују у зградарству, докје примена спрегнутих ЦФТ (Column Filled Tubes) стубова знатно ређа. На примеру реалне конструкције стамбено-пословног објекта спратности По+П+6 (подрум,приземље и шест спратова) извршена је упоредна анализа армирано-бетонског и ЦФТ стуба. Армирано-бетонски стуб димензионисан је према Еврокоду 2, док је ЦФТ стуб димензионисан упрошћеном методом дефинисаном у Еврокоду 4.Анализом су квантификоване предности и мане ЦФТ стуба у односу на армиранобетонски стуб у погледу димензија попречног пресека, цене коштања и једноставности и брзине извођења стуба.
 
 Кључне речи:
 ЦФТ стуб, АБ стуб, упоредна анализа, Еврокод 2, Еврокод 4