Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 957-966


УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ У ГРАДУ У УСЛОВИМА ПЕРМАНЕНТНОГ ИНТЕНЗИВИРАЊА САОБРАЋАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.097
UDK: 502.131.1 : 711.16 : 656.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михајловић, Предраг; Стошић, Љиљана
 
 Резиме:
 Интензивни техничко-технолошки, привредни и друштвени развој, пораст броја становника, убрзани темпо живота и низ других фактора, поред добробити које доносе житељима, имају негативан ефекат на одрживи развој градова са становишта неопходности управљања и заштите животне средине у граду. У том контексту саобраћај има посебну улогу. Поред свих својих добрих страна и позитивних привредних и друштвених ефеката, он представља најважнији чинилац који негативно утиче на животну средину града. Бројни подаци о унутрашњем градском саобраћају, указују на све већи прилив саобраћаја и саобраћајна загушења у градовима. Зато се логично намеће потреба за ширењем постојећих саобраћајница и нових паркинг-простора и то, по правилу на штету зелених површина, што уз све већу буку и аеро-загађење угрожава животну средину у граду која је најважнији услов одрживог развоја града. Потребан је правилан интегрисан приступ свих чинилаца који могу помоћи у креирању и вођењу урбане и еколошке политике, која ће својим управљачким деловањем довести до стварања неопходних услова за смањење загађења која су првенствено последица саобраћајних токова.
 
 Кључне речи:
 Урбани менаџмент, менаџмент животном средином, саобраћај, одрживи развој града