Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 631-639


САНАЦИЈА ОДРОНА У ЧЕСТОБРОДИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.064
UDK: 624.131.543
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Микета; Лукић, Драган; Маринковић, Зоран
 
 Резиме:
 При неконтролисаном ископу, за изградњу новог објекта, дошло је до одрона и доведена је у питање стабилност постојеће падине. Такође, на падини пре ископа, а услед деловања воде, долазило је до мањих померања земљаног материјала низ падину. У овом раду се приказује техничко решење осигурања падине и решење одвођења површинских вода. На основу датог решења су изведени радови.
 
 Кључне речи:
 падина, одрон, површинске воде, потпорни зид, дренажа