Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 643-649


ХИДРОТЕХНИЧКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УЗРОЦИ СЛИЈЕГАЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ТУЗЛИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.065
UDK: 624.131.542(497.6TUZLA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Суљић, Недим; Башић, Захид
 
 Резиме:
 Објекат Музичке школе у Тузли је облика исјечка кружног прстена подијељеног на пет дијелова. Спратност је подрум, приземље и спрат. Објекат је изграђен средином 50-тих година прошлог вијека. У непосредној близини предметног објекта налазе се изграђена три панонска језера, а са сјеверне стране је Трновачка падина са неријешеном одводњом оборинских вода као и низом неплански изграђених стамбених индивидуалних објеката. На овом локалитету су највећа слијегања терена на подручју града Тузле, а посљедице слијегања терена су углавном изражене у нагнутости објекта Музичке школе ка сјеверној страни, а мање у деформацијама односно пукотинама на носивим конструктивним елементима. Значајан утицај на прекомјерно слијегање и нагнутост објекта Музичке школе учинила је и експлоатација камене соли. Такође, утицај дуготрајних падавина уз непостојање оборинске канализације на предметном подручју се одражава и на објекат Музичке школе. Током периода мајских поплава 2014. године када је подручје сјеверне градске саобраћајнице од музичке школе до православне цркве било потпуно потопљено, представља битан показатељ негативног утицаја инфилтрације оборинских вода у тло и отицања тих вода сливом којем припада објекат Музичке школе, што чини битан фактор могућих деформација и терена и предметног објекта.
 
 Кључне речи:
 падавине, слијегање, експлоатација соли, оборинска канализација