Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 521-528


АНАЛИЗА ОПТИМАЛНИХ СЛОЈЕВА ФЛЕКСИБИЛНИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.053
UDK: 625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Башић, Захид; Суљић, Недим
 
 Резиме:
 При изградњи доњег строја путева, изградње насипа и изградње хидротехничких објеката, потребно је обезбиједити квалитетно позајмиште материјала за ту намјену. Велика индустријска постројења приликом производње, стварају индустријски отпад који је неопходно депоновати, а што у коначници изискује и велике трошкове. Ради тога се и јавила идеја о истраживању могућности употребе индустријског нуспроизвода при производњи соде у грађевинске сврхе, изградњи доњег строја путева, насипа или хидротехничких објеката.за потребе анализе оптималних слојева флексибилних коловозних конструкција извршено је истраживање на моделу димензионираном према важећој методи димензионирања датој у смјерницама за пројектовање, грађење, одржавање и надзор на путевима (књига И, дио И, поглавље 7). Анализом је обухваћена изведба доњег строја за три одабране рецептуре. Коловозне конструкције према важећој методи, а које се изводе на доњем строју за три одабране рецептуре, димензиониране су и анализиране у раду.
 
 Кључне речи:
 доњи строј, анализа, коловозна конструкција, метода, димензионирање