Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 113-122


ПРОРАЧУН АБ ПРЕСЕКА ИЗЛОЖЕНИХ САВИЈАЊУ ПРЕМА ЕВРОКОДУ 2
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.010
UDK: 624.01.4.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница
 
 Резиме:
 У раду су приказани и коментарисани прорачунски дијаграми напондилатација за бетон и арматуру према Еврокоду 2 и упоређени са одговарајућим дијаграмима према ПБАБ'87. Указано је на новине које доноси примена билинеарног радног дијаграма за челик без ограничења дилатација. Дискутована је потреба усвајања граничних величина дилатација у арматури. Коментарисан је "додатни коефицијент сигурности" за бетон, усвојен у Националном прилогу, те анализиран његов утицај на потребну површину арматуре и прорачунску носивост пресека. На примеру правоугаоног армиранобетонског пресека изложеног чистом правом савијању упоређени су резултати добијени према Еврокоду 2, применом оба радна дијаграма за челик, међусобно и са резултатима према ПБАБ'87.
 
 Кључне речи:
 Армиранобетонске конструкције, димензионисање, савијање, Еврокод 2, ПБАБ'87