Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 113-122


PRORAČUN AB PRESEKA IZLOŽENIH SAVIJANJU PREMA EVROKODU 2
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.010
UDK: 624.01.4.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica
 
 Rezime:
 U radu su prikazani i komentarisani proračunski dijagrami napondilatacija za beton i armaturu prema Evrokodu 2 i upoređeni sa odgovarajućim dijagramima prema PBAB'87. Ukazano je na novine koje donosi primena bilinearnog radnog dijagrama za čelik bez ograničenja dilatacija. Diskutovana je potreba usvajanja graničnih veličina dilatacija u armaturi. Komentarisan je "dodatni koeficijent sigurnosti" za beton, usvojen u Nacionalnom prilogu, te analiziran njegov uticaj na potrebnu površinu armature i proračunsku nosivost preseka. Na primeru pravougaonog armiranobetonskog preseka izloženog čistom pravom savijanju upoređeni su rezultati dobijeni prema Evrokodu 2, primenom oba radna dijagrama za čelik, međusobno i sa rezultatima prema PBAB'87.
 
 Ključne reči:
 Armiranobetonske konstrukcije, dimenzionisanje, savijanje, Evrokod 2, PBAB'87