Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 869-877


ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ– ДЕО 5/2: ВАЉКОМ ЗБИЈЕНИ БЕТОН – ПРИМЕНА У ПУТОГРАДЊИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.109
UDK: 666.972:625.75
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петковић, Мирко Д.
 
 Резиме:
 "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци туђих замисли и идеја. Без обзира каква да је истина презентирани рад путем информација о примени ваљком збијеног бетона у путоградњи даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше стране испуњене том потребном креативношћу - без које се не рађа љубав према градитељској струци и науци нити подстуичу опредељења младих за њу. Уз то у раду су дате основне информације о његовим особинама, саставу, спремању, уградњи и др. детаљима.
 
 Кључне речи:
 Ваљком збијени бетон, путоградња, особине, састав, уградња