Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 859-867


ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ– ДЕО 5/1: ВАЉКОМ ЗБИЈЕНИ БЕТОН – ПОЈАМ И ИСТОРИЈАТ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.108
UDK: 666.972
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петковић, Мирко Д.
 
 Резиме:
 "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци туђих замисли и идеја. Без обзира каква да је истина презентирани рад кроз настанак и историју ваљком збијеног бетона даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше стране испуњене том потребном креативношћу - без које се не рађа љубав према градитељској струци и науци нити подстичу опредељења младих за њу.
 
 Кључне речи:
 Ваљком збијени бетон, дефиниција, историја, доприноси Срба