Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 535-541


АНАЛИЗА ГОДИШЊИХ ПАДАВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.066
UDK: 551.578.1(497.11)”1946/2012”
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Слависа
 
 Резиме:
 У раду су анализиране годишње падавине за 29 главне метеоролошке станице у Србији за временски период од 1946. до 2011. године. Анализа падавина је спроведена коришћењем непараметарских тестова, Mann-Kendall и Spirmanov ro тест, са циљем да се испитају трендови. Анализом је обухваћена и просторна расподела трендова на територији Србије.
 
 Кључне речи:
 годишње падавине, анализа тренда, Mann-Kendall тест, Спирманов ро тест, Србија.