Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 527-533


ПРИМЕНА МЕТОДЕ ДЕЉЕНОГ ВИШЕЦИЉНОГ РИЗИКА ПРИ ЕКСТРЕМНИМ ДОГАЂАЈИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.065
UDK: 351.78:627.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шотић, Александар; Павловић, Драгутин; Иветић, Марко
 
 Резиме:
 Хидротехнички објекти и системи се готово увек осмишљавају, проје-ктују, изводе, користе и одржавају под неизбежним условима ризика и неизве-сности, уз очекивање да остваре вишеструке и међусобно супротстављене циљеве. Приликом поређења нивоа ризика, традиционално, катастрофалне штете мале вероватноће појаве сразмеравају се са мањим штетама велике вероватноће. Међутим, велика поплава веома мале вероватноће појаве, не сагледава се од стране доносиоца одлука једнако као и мање поплаве велике вероватноће дешавања, а што је резултат који генерише функција очекиване вредности. Наведена два случаја су далеко од тога да буду сразмерна или једнака. У раду ће се описати проблем сагледавања ризика од екстремних догађаја и при-казати начин одређивања условно очекиване вредности ризика методом дељене вишециљне анализе ризика, и на примерима демонстрирати њена могућа примена.
 
 Кључне речи:
 Екстремни догађаји, процена ризика, доношење одлука