Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 103-110


ПРОРАЧУН ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВИ СПРАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 282 У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.012
UDK: 69.059.35:727.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав Т.; Стојиљковић, Драган; Прокић, Александар; Табаковић, Драгана
 
 Резиме:
 За потребе доградње ВИ спрата Високе школе електротехнике и рачунарства у Београду било је потребно израдити пројекат надоградње постојећег објекта. Постојећи објекат се налази у улици Војводе Степе и спратности је Пр+5 спратова, димензија у основи (део који се дограђује) 36.8 x 15.03 м, а предвиђа се надоградња објекта цца 550м2 у облику мансардног крова. Новопројектована носећа конструкција доградње је у виду челичне конструкције са покривачем од сендвич самоносећих Фе пластифицираних панела (већи део кровне површи) и у комбинацији са дрвеним роговима на стрмијим равнима крова, где је предвиђен кровни покривач у облику етернит плоча. Главни носећи систем челичне конструкције је у статичком смислу двозглобни рам ослоњен на постојеће гредестубове у фасадним равнима. За израду носеће челичне конструкције користе се лимови, готови профили и заварени профили (гребењача) од челика квалитета С235, а наставци се остварују обичним завртњима класе чврстоће 5.6 и угаоним шавовима. Постојећи објекат је изведен као зидана конструкција са вертикалним армиранобетонским стубовима и вертикалним серклажима, док је међуспратна конструкција изведена као ситноребраста конструкција ослоњена на систем греда и серклажа. Фундирање објекта је изведено на армирано бетонским тракама–роштиљу, различитих попречних пресека у складу са статичким утицајима.
 
 Кључне речи:
 надоградња, испитивање, снимање, челична конструкција, монтажни наставци, реконструкција,санација.