Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 103-110


PRORAČUN DOGRADNJE OBJEKTA VI SPRATA VISOKE ŠKOLE ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ULICI VOJVODE STEPE BR. 282 U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.012
UDK: 69.059.35:727.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav T.; Stojiljković, Dragan; Prokić, Aleksandar; Tabaković, Dragana
 
 Rezime:
 Za potrebe dogradnje VI sprata Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu bilo je potrebno izraditi projekat nadogradnje postojećeg objekta. Postojeći objekat se nalazi u ulici Vojvode Stepe i spratnosti je Pr+5 spratova, dimenzija u osnovi (deo koji se dograđuje) 36.8 x 15.03 m, a predviđa se nadogradnja objekta cca 550m2 u obliku mansardnog krova. Novoprojektovana noseća konstrukcija dogradnje je u vidu čelične konstrukcije sa pokrivačem od sendvič samonosećih Fe plastificiranih panela (veći deo krovne površi) i u kombinaciji sa drvenim rogovima na strmijim ravnima krova, gde je predviđen krovni pokrivač u obliku eternit ploča. Glavni noseći sistem čelične konstrukcije je u statičkom smislu dvozglobni ram oslonjen na postojeće gredestubove u fasadnim ravnima. Za izradu noseće čelične konstrukcije koriste se limovi, gotovi profili i zavareni profili (grebenjača) od čelika kvaliteta S235, a nastavci se ostvaruju običnim zavrtnjima klase čvrstoće 5.6 i ugaonim šavovima. Postojeći objekat je izveden kao zidana konstrukcija sa vertikalnim armiranobetonskim stubovima i vertikalnim serklažima, dok je međuspratna konstrukcija izvedena kao sitnorebrasta konstrukcija oslonjena na sistem greda i serklaža. Fundiranje objekta je izvedeno na armirano betonskim trakama–roštilju, različitih poprečnih preseka u skladu sa statičkim uticajima.
 
 Ključne reči:
 nadogradnja, ispitivanje, snimanje, čelična konstrukcija, montažni nastavci, rekonstrukcija,sanacija.