Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 85-97


ИЗБОР ДИСПОЗИЦИЈЕ МОНТАЖНЕ БЕТОНСКЕ ХАЛЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.10
UDK: 624.012.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница; Зарић, Радован
 
 Резиме:
 Пројектовање монтажне бетонске хале је сложен итеративни поступак којим се из скупа познатих могућих решења бира оно које на оптималан начин испуњава постављене захтеве и ограничења. Правилним избором диспозиције објекта број могућих решења се смањује већ у раној фази пројектовања. У овом раду се приказују основни захтеви и ограничења који се постављају пред конструкцију монтажне бетонске хале, као и параметри који могу бити дефинисани диспозиционим решењем: габарит, орјентација и положај објекта, материјали, статички систем, геометријске карактеристике, начин фундирања, начин декомпозиције конструкције на префабриковане елементе, типови елемената конструкције, њихови ослонци и везе, и др. Посебан нагласак је дат на правилан избор параметара диспозиције у функцији постављених захтева и ограничења. Рад је намењен дипломцима и младим инжењерима, како би им помогао да знање стечено током школовања правилно систематизују и примене, те да на егзактан начин одаберу оптимално диспозиционо решење.
 
 Кључне речи:
 Диспозиција, армирани бетон, монтажна хала