Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 901-909


АНАЛИЗА ПОНАШАЊА СИДАРА У СИДРИШНОЈ ЗОНИ УСЛЕД ДЕЈСТВА ЗЕМЉОТРЕСА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.121
UDK: 624.137.6:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Прокић, Александар; Мрђа, Наташа; Златановић, Елефтерија
 
 Резиме:
 У раду је приказан утицај дејства земљотреса у сидришној зони, код тунелских конструкција ојачаних експанзионим сидрима. Решења су добијена на основу претпоставки да се ради о дубоко положеном, кружном тунелу у хомогеној и изотропној стенској маси. При моделирању је претпостављено равно стање деформација и еластичне особине стенске масе. Анализиран је утицај земљотреса на померања котве експанзионог сидра, у првом случају без садејства стенске масе и тела сидра, а у другом случају са моделираним контактом који симулира садејство тј. трење.
 
 Кључне речи:
 Tунел, експанзиона сидра, земљотрес, стенска маса, нумеричко решење